ความวิตกกังวลและการเผชิญปัญหาในพยาบาลจบใหม่ สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา

Authors

  • พัชรี ต้นศิริ
  • ลักษณา อินทร์กลับ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความวิตกและพฤติกรรมเผชิญความเครียดในพยาบาลจบใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล  ปีการศึกษา 2541 จำนวน 224 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดความวิตกกังวลขณะเผชิญของ สปิลเบอร์เกอร์ (The State Anxiety Inventory ,1970) และแบบสอบถามพฤติกรรมเผชิญความเครียดของมิเชลล์ และโซเรนสัน (Mishel & Sorenson,1993) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

พยาบาลจบใหม่ ร้อยละ 56.7 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช ร้อยละ 26.8 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน และร้อยละ 11.6 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจบใหม่มีค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลเท่ากับ 2.88 พยาบาลจบใหม่ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ต่างกันมีระดับความวิตกกังวลไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ .05 พยาบาลจบใหม่มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมเผชิญความเครียดด้านการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สูงกว่าคะแนนพฤติกรรมเผชิญความเครียดด้านการปรับทางจิตอารมณ์ คะแนนความวิตกกังกลขณะเผชิญของพยาบาลจบใหม่มีความสัมพันธ์กับคะแนนพฤติกรรมเผชิญความเครียด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r= .31, p<.01)  ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการทำวิจัยเพื่อเตรียมพยาบาลจบใหม่ในการปฏิบัติงานในสถานพยาบาลต่างๆ ต่อไป

คำสำคัญ : ความวิตกกังวล,การเผชิญปัญหา,ความเครียด,พยาบาล


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-08

How to Cite

1.
ต้นศิริ พ, อินทร์กลับ ล. ความวิตกกังวลและการเผชิญปัญหาในพยาบาลจบใหม่ สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 8 [cited 2023 Jan. 31];15(1):14. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2225

Issue

Section

บทความวิชาการ