การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Authors

  • ทัศนา บุญทอง
  • สุปราณี อัทธเสรี

Keywords:

การวิเคราะห์ต้นทุน, การผลิตบัณฑิต, นักศึกษาพยาบาล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2541 ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศึกษาจากต้นทุนในการผลิตบัณฑิตมหิดล โดยศึกษาจากต้นทุนในการผลิตบัณฑิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (4 ปี) และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง) โดยศึกษาเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน นักศึกษาทั้งสิ้น 942 คน ผู้วิจัยถือว่านักศึกษาทุกคนที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการใช้เงินงบประมาณตามแผนต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน

ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาพยาบาลเฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่อปี ในส่วนของงบลงทุน (D) คิดเป็นเงินจำนวน 13730.162 บาท และ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของงบดำเนินการ (k)  คิดเป็นจำนวน 96257.465 บาท ซึ่งรวมเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนของการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ (R) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 109987.627 บาท/ปี

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยที่พบในครั้งนี้คือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสามารถนำตัวเลขต้นทุนการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีไปเป็นแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณประจำปีของคณะฯ สามารถวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนสามารถนำวิธีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายไปศึกษาวิเคราะห์ในหลักสูตรอื่นๆ ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์รับผิดชอบอยู่ อาทิ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

นอกจากนั้นแล้วสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกสถาบันในประเทศไทย สามารถนำวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนไปทำการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย เพื่อเสนอแนะต่อรัฐบาลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายในการผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ของชาติต่อไป

คำสำคัญ : การวิเคราะห์ต้นทุน,การผลิตบัณฑิต,นักศึกษาพยาบาล


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-08

How to Cite

1.
บุญทอง ท, อัทธเสรี ส. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 8 [cited 2023 Jan. 31];15(1):34. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2226

Issue

Section

บทความวิชาการ