การศึกษาบทบาทของพยาบาลในการสนับสนุนทางสังคมต่อพี่น้องของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง

Authors

  • นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาบทบาทของพยาบาลกุมาร ในการให้การสนับสนุนทางสังคม พี่/น้อง ของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือพยาบาลกุมารที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งในโรงพยาบาลรัฐบาล จำนวน 8 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 152 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติของพยาบาลต่อพี่/น้อง และบิดามารดาของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง โดยนำเครื่องมือไปหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีของ ครอนบาค ซึ่งได้ค่าประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่เป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลของการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของพยาบาลที่ปฏิบัติต่อพี่/น้อง และบิดามารดา ของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง คือการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ การยอมรับท่าทีและการแสดงความรู้สึกของพี่น้อง ยินดีตอบคำถาม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย และการรักษาเปิดโอกาสให้พี่/น้อง ได้ดูแลผู้ป่วย

ส่วนพฤติกรรมที่พยาบาลปฏิบัติน้อยครั้งคือ การให้ความมั่นใจแก่พี่/น้อง ของเด็กที่ป่วยว่าโรคของผู้ป่วยจะไม่แพร่กระจายไปสู่คนอื่น

จากการศึกษานี้เสนอแนะว่าพยาบาลควรเพิ่มบทบาทของการสนับสนุนทางสังคม ให้แก่พี่/น้อง ของเด็กป่วยโรคมะเร็งให้มากขึ้น นอกจากนี้การให้การพยาบาลเด็กป่วยที่มีประสิทธิภาพ พยาบาลควรยึดครอบครัวของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติ

คำสำคัญ : การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์,การสนับสนุนทางสังคม,บทบาทของพยาบาล,มะเร็ง


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-08

How to Cite

1.
บุญจรูญศิลป์ น. การศึกษาบทบาทของพยาบาลในการสนับสนุนทางสังคมต่อพี่น้องของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 8 [cited 2023 Jan. 31];15(1):24. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2227

Issue

Section

บทความวิชาการ