เมตตากรุณา : คุณธรรมสำหรับพยาบาล

Authors

  • ทัศนีย์ ทองประทีป

Abstract

พยาบาลเป็นบุคลากรในทีมสุขภาพที่มีหน้าที่ในการดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนโดยมีเป้าหมายการดูแลบุคคลแบบองค์รวม คือการดูแลทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของชีวิตมนุษย์คือการเกิด การเจ็บป่วยการพลัดพราก การสูญเสียและการตาย ผู้ใช้บริการจะมีการแสดงออกต่อการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของชีวิตแตกต่างกัน พยาบาลทำหน้าที่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุด จึงรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับความทุกข์ทางด้านร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณของผู้ใช้บริการอยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่พยาบาลได้ดีจึงควรเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตและมีความเมตตาและกรุณาเป็นพื้นฐานของจิตใจ

คำสำคัญ : การดูแลบุคคลแบบองค์รวม,พยาบาลการให้บริการ,เมตตากรุณา


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-08

How to Cite

1.
ทองประทีป ท. เมตตากรุณา : คุณธรรมสำหรับพยาบาล. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 8 [cited 2023 Jan. 31];15(1):46. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2228

Issue

Section

บทความวิชาการ