ความไวเชิงสถานะเพศ : วิเคราะห์จากการสำรวจประสบการณ์ของอาจารย์พยาบาลกับงานวิจัยด้านสุขภาพสตรี

Authors

  • ศิริพร จิรวัฒน์กุล

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ความไวเชิงสถานะเพศของอาจารย์พยาบาลผ่านการสำรวจเรื่อง อาจารย์พยาบาลกับงานวิจัยด้านสุขภาพสตรี ซึ่งดำเนินการศึกษาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2546 มีอาจารย์พยาบาลตอบแบบสอบถามจำนวน 282 คน จากสถาบันการศึกษาพยาบาล 10 แห่ง พบว่า ร้อยละ 63 สนใจที่จะทำงานวิจัยด้านสุขภาพสตรี ร้อยละ 41 เคยทำงานวิจัยด้านสุขภาพสตรีมาก่อน และจากภาพสะท้อนของหัวข้อวิจัย กรอบแนวคิด และความคิดเห็นต่อการเกิดปัญหาสุขภาพของผู้หญิง และบริการพยาบาล พบว่าอาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังต้องการพัฒนาเรื่องความไวเชิงสถานะเพศ

ความสำคัญ : ความไวเชิงสถานะเพศ,อาจารย์พยาบาล,สุขภาพสตรี

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-21

How to Cite

1.
จิรวัฒน์กุล ศ. ความไวเชิงสถานะเพศ : วิเคราะห์จากการสำรวจประสบการณ์ของอาจารย์พยาบาลกับงานวิจัยด้านสุขภาพสตรี. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 21 [cited 2022 Jul. 4];19(2):53. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2238

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)