ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลสถานการณ์ อิทธิพลระหว่างบุคคล ความมุ่งมั่นต่อการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการออกกำลังของสมาชิกกลุ่มออกกำลังกายในจังหวัดพังงา

Authors

  • ธิดารัตน์ ทรายทอง
  • อุมาพร ปุญญโสพรรณ
  • ขนิษฐา นาคะ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของสมาชิกกลุ่มออกกำลังกายในจังหวัดพังงาและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อิทธิพลสถานการณ์อิทธิพลระหว่างบุคคล ความมุ่งมั่นต่อการออกกำลังกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของกลุ่มออกกำลังกาย โดยใช้แบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจากสมาชิกออกกำลังกายแบบแอโรบิกของจังหวัดพังงา จำนวน 371 ราย เครื่องมือวิจัยผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ผ่านการตรวจความตรงตามเนื้อเรื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบวัดพฤติกรรมการออกกำลังกายด้วยวิธีการทดสอบซ้ำ ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.78 แบบวัดอิทธิพลสถานการณ์ อิทธิพลระหว่างบุคคล และความมุ่งมั่นต่อการออกกำลังกาย คำนวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นโดยรวมเท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายและหาความสัมพันธ์ด้วยสถิติเชิงอันดับแบบเสปียร์แมน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1.กลุ่มตัวอย่างออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกมากที่สุด ร้อยละ 43.4 รองลงมาคือ ฟุตบอล และเดิน-วิ่งกลุ่ม ตามกลับ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.2 ออกกำลังกายไม่ครบตามหลักเกณฑ์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.2 มีพฤติกรรมการออกกำลังกายอยู่ในระดับต่ำ

2.อิทธิพลสถานการณ์และ อิทธิพลระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมุ่งมั่นต่อการออกกำลังกาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

3.อิทธิพลระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

4.อิทธิพลสถานการณ์ และความมุ่งมั่นต่อการออกกำลังกายไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกาย

คำสำคัญ : อิทธิพลสถานการณ์,อิทธิพลระหว่างบุคคล,ความมุ่งมั่นต่อการออกกำลังกาย ,พฤติกรรมการออกกำลังกาย,สมาชิกกลุ่มออกกำลังกาย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-21

How to Cite

1.
ทรายทอง ธ, ปุญญโสพรรณ อ, นาคะ ข. ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลสถานการณ์ อิทธิพลระหว่างบุคคล ความมุ่งมั่นต่อการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการออกกำลังของสมาชิกกลุ่มออกกำลังกายในจังหวัดพังงา. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 21 [cited 2022 Dec. 1];19(2):39. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2239

Issue

Section

บทความวิชาการ