ประสบการณ์การดูแลและการบริหารจัดการของพยาบาลขณะเกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วมโรงพยาบาลหาดใหญ่

Authors

  • ขนิษฐา อรัญดร
  • อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์
  • ไขแสง โพธิโกสุม

Abstract

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายและอธิบายประสบการณ์การดูแลและการบริหารจัดการของพยาบาลขณะเกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วมโรงพยาบาลหาดใหญ่ ผู้ให้ข้อมูลเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลและบริหารจัดการขณะเกิดภาวะวิกฤต น้ำท่วมโรงพยาบาลหาดใหญ่ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพมากกว่า 3 ปี จำนวน 12 ราย ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การบันทึกเทปและการบันทึกภาคสนาม ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2544 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ.2545 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนของโคไลซ์ซี่ (Colaizzi)

ผลการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลรับรู้และให้ความหมายต่อภาวะวิกฤตน้ำท่วมที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ 4 ลักษณะ คือ 1) เป็นความรุนแรงและสูญเสียเกินคาดคิด 2) เป็นความขาดแคลนและหาทางเอาตัวรอด 3) เป็นภาวะบีบคั้นกายใจ และ 4) เป็นความร่วมมือร่วมใจภายในครอบครัว

การดูแลขณะเกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วม โรงพยาบาลหาญใหญ่มี 3 ลักษณะ คือ ดูแลท่ามกลาง ความมืด และขาดแคลน 2) ช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตยามฉุกเฉิน และ 3) ใช้มิติจิตวิญญาณของการเป็นผู้ดูแลสูง

การบริหารจัดการขณะเกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วมโรงพยาบาลหาดใหญ่ มี 6 ลักษณะ คือ 1) รวมกลุ่มและแบ่งงานกันเองตามถนัด 2) เตรียมการจากคาดคะเนเหตุการณ์ 3) ประสานงานโดยการเดินและวิ่ง 4) ยืดหยุ่นกฎระเบียบ 5) ใช้วิจารณญาณ และ 6) ดัดแปลงทรัพยากรเพื่อให้ใช้ประโยชน์ขณะนั้น

ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดูแลและการบริหารจัดการขณะเกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วมโรงพยาบาลหาดใหญ่ ใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับหน่วยงานควรให้มีการปรับระบบการดูแลจัดแพทย์ประจำในหน่วยงานผู้ป่วยหนัก จัดหาอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้ในการดูแล และฝึกทักษะภาวะผู้นำแก่พยาบาล 2)ระดับกลุ่มงานการพยาบาลควรตั้งกองบัญชาการเพื่อประสานงานสื่อสาร และดูแลความเป็นอยู่ผู้ปฏิบัติงาน,กำหนดจุดรับบริจาคจุดรองรับน้ำฝน และจุดศูนย์รวมกุญแจ ตึงอัตรากำลังอย่างเหมาะสม และระดมสร้างขวัญกำลังใจ 3) ระดับโรงพยาบาลควรสร้างแผนจากผู้มีประสบ-การณ์ ประสานจังหวัดเพื่อช่วยเหลือจัดระบบกุญแจยามฉุกเฉิน เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในภาวะวิกฤต และกระจายข่าวน้ำท่วมอย่างทั่วถึง

คำสำคัญ : ประสบการณ์การดูแล,การบริหารจัดการของพยาบาล ภาวะวิกฤตน้ำท่วม,โรงพยาบาลหาดใหญ่

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-22

How to Cite

1.
อรัญดร ข, เชื้อประไพศิลป์ อ, โพธิโกสุม ไ. ประสบการณ์การดูแลและการบริหารจัดการของพยาบาลขณะเกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วมโรงพยาบาลหาดใหญ่. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Nov. 30];20(2):44. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2244

Issue

Section

บทความวิชาการ