บทบรรณธิการ : การปรับตัวมนผู้ป่วยเรื้อรัง : แนวคิดสู๋การปฏิบัติ

  • สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

Abstract

บทบรรณาธิการ

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-08-22
How to Cite
1.
เกษมกิจวัฒนาส. บทบรรณธิการ : การปรับตัวมนผู้ป่วยเรื้อรัง : แนวคิดสู๋การปฏิบัติ. TJNC [Internet]. 2012Aug.22 [cited 2020Feb.21];22(2):4. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2247

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>