สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาลของสภาการพยาบาล

Authors

  • วิจิตร ศรีสุพรรณ

Abstract

การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชน สภาการพยาบาลในฐานะที่เป็นองค์กรวิชาชีพ จึงเห็นความสำคัญของการจัดตั้ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล” โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้และการจัดการความรู้เพื่อหาเครื่องมือในการผลักดันให้วิชาชีพการพยาบาลเกิดการพัฒนาแนวคิด รูปแบบ วิธีการให้บริการสุขภาพและบริการพยาบาล สู่การจัดระบบบริการสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ในการดำเนินการประกอบด้วย 1) การผลักดันให้เกิดกลไกการจัดการงานวิจัย 2)การส่งเสริมเกิดวัฒนธรรม การจัดการความรู้ในองค์กร และ 3) ประสานเชื่อมโยงกับองค์กรวิชาชีพอื่นและ ภาคสังคมในการพัฒนาระบบสุขภาพบนฐานความรู้ ในส่วนของแผนปฏิบัติการในช่วงปี 2549-2552 นั้นเน้นที่ 1) การสังเคราะห์แผนที่การวิจัยและแผนที่ศักยภาพการวิจัยทางการพยาบาล 2)การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการความรู้ในระดับพื้นที่และวิธีการทำงานของวิชาชีพ 3) การสร้างและใช้ความรู้จากการปฏิบัติสู่การพัฒนานโยบายสุขภาพ 4) การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่และ 5) การพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิต และนักวิจัยใหม่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ แผนที่ โจทย์การวิจัย และชุดความรู้ที่ชี้นำการสร้างบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงผู้นำรุ่นใหม่ และข้อเสนอเชิงนโยบายสุขภาพของวิชาชีพ

คำสำคัญ: สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล สภาการพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-22

How to Cite

1.
ศรีสุพรรณ ว. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาลของสภาการพยาบาล. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 May 27];22(2):8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2248

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)