การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ : ประสบการณ์ตรง

Authors

  • ฉวีวรรณ ธงชัย

Abstract

ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตผู้ปฏิบัติขั้นสูงต้องการอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางคลินิก อาจารย์พยาบาลทางคลินิกจึงความจำเป็นที่จะต้องการปฏิบัติเพื่อคงไว้ซึ่งความเชี่ยวชาญ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์เป็นวิธีที่จะส่งเสริมให้ระบบบริการสุขภาพได้รับการพัฒนา และเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไปพร้อมๆ กัน บทความนี้กล่าวถึงประสบการณ์ตรงในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์พยาบาลในคลินิก ด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต เนื้อหาของบทความมุ่งให้เห็นถึงเส้นทางการพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ ลักษณะปฏิบัติที่แสดงออกถึงความเป็นนักวิชาการทางคลินิก และแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในคลินิก

คำสำคัญ : การปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ การเป็นนักวิชาการทางคลินิก การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-22

How to Cite

1.
ธงชัย ฉ. การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ : ประสบการณ์ตรง. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2023 Feb. 2];22(2):17. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2249

Issue

Section

บทความวิชาการ