การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ : ประสบการณ์ตรง

  • ฉวีวรรณ ธงชัย

Abstract

ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตผู้ปฏิบัติขั้นสูงต้องการอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางคลินิก อาจารย์พยาบาลทางคลินิกจึงความจำเป็นที่จะต้องการปฏิบัติเพื่อคงไว้ซึ่งความเชี่ยวชาญ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์เป็นวิธีที่จะส่งเสริมให้ระบบบริการสุขภาพได้รับการพัฒนา และเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไปพร้อมๆ กัน บทความนี้กล่าวถึงประสบการณ์ตรงในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์พยาบาลในคลินิก ด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต เนื้อหาของบทความมุ่งให้เห็นถึงเส้นทางการพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ ลักษณะปฏิบัติที่แสดงออกถึงความเป็นนักวิชาการทางคลินิก และแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในคลินิก

คำสำคัญ : การปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ การเป็นนักวิชาการทางคลินิก การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-08-22
How to Cite
1.
ธงชัยฉ. การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ : ประสบการณ์ตรง. TJNC [Internet]. 2012Aug.22 [cited 2020Aug.12];22(2):17. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2249
Section
บทความวิชาการ