ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย

Authors

  • อวยพร สมใจ
  • พรทิพย์ เกยุรานนท์
  • เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยและเปรียบเทียบสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ปฏิบัติงานในจังหวัดที่มีเหตุการณ์กับจังหวัดที่ไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ร่วมกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 11 แห่ง จำนวน 142 คน คัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วย แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน แบบวัดระดับความเครียดจากงาน และแบบสอบถามเกี่ยวกับความปลอดภัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะโดยรวมของหัวหน้าหอผู้ป่วยและรายด้าน ทั้งสมรรถนะด้านบริหาร ด้านบริการและด้านวิชาการอยู่ในระดับสูง และมีความแตกต่างกันระหว่างสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ปฏิบัติงานในจังหวัดที่มีเหตุการณ์กับจังหวัดที่ไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ (p.01) ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยคือ ความพึงพอใจในงานระดับการศึกษา และความปลอดภัยในชีวิต โดยปัจจัยทั้งสามารถร่วมกันทำนายความแปรปรวนของสมรรถนะได้ ร้อยละ 33

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ โรงพยาบาลควรหาแนวทางในการเพิ่มสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านวิชาการและการวิจัย ร่วมกับการเสริมสร้างระดับความพึงพอใจในงาน สนับสนุนด้านการศึกษา และเสริมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในจังหวัดที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ให้มากขึ้น

คำสำคัญ : ปัจจัยที่อิทธิพลต่อสมรรถนะ สมรรถนะ หัวหน้าหอผู้ป่วย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-22

How to Cite

1.
สมใจ อ, เกยุรานนท์ พ, สิงห์ช่างชัย เ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Aug. 9];22(2):44. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2251

Most read articles by the same author(s)