การศึกษาองค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ

Authors

  • ชูศรี มโนการ
  • อารีย์วรรณ อ่วมตานี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จำนวน 500 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ คือ แบบสอบถามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและหาความเที่ยงโดยคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยใช้วิธีการสกัดแบบองค์ประกอบหลักและหมุนแกนแบบตั้งฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์

ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ บรรยายด้วย 46 ตัวแปร มีค่าความแปรปรวนที่อธิบายรวมกันได้ เท่ากับร้อยละ 73.35 เรียงลำดับตามร้อยละของความแปรปรวนได้ดังนี้คือ 1) ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารการพยาบาล 2)ด้านคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน 3)ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 4)ด้านกลไกการทำงาน 5) ด้านการสนับสนุนจากองค์กร และ 6) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหารทางการพยาบาลในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานแก่องค์การพยาบาลและหน่วยงาน โดยทำการสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในหน่วยงาน และประเมินผล เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

คำสำคัญ :  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน พยาบาลวิชาชีพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-22

How to Cite

1.
มโนการ ช, อ่วมตานี อ. การศึกษาองค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Aug. 12];22(2):57. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2252

Most read articles by the same author(s)