ผลของการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลต่อประสิทธิภาพและการรับรู้คุณค่าในการบันทึกทางการพยาบาลของพยาบาลประจำการ

Authors

  • สายสมร พลซื่อ
  • ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์
  • วนิดา หาญคุณากุล

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลต่อประสิทธิภาพของการบันทึกและการรับรู้คุณค่าในการบันทึกทางการพยาบาลของพยาบาลโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นรูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล ได้แก่ แบบฟอร์มการซักประวัติและประเมินสภาพร่างกาย Nurses’ note, Discharge Summary,kardex คู่มือบันทึกทางการพยาบาล คู่มือการเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล และคู่มือการพยาบาลโรคที่พบบ่อยของแต่และแผนก แบบวัดประสิทธิภาพในการบันทึกทางการพยาบาลและแบบสอบถามรับรู้คุณค่าในการบันทึกทางการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการบันทึกทางการพยาบาล ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ทั้งรายด้านและโดยรวมดีกว่าการบันทึกตามรูปแบบเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.001) ส่วนการรับรู้คุณค่าในการบันทึกทางการพยาบาลตามรูปแบบเดิมกับตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ทั้งรายด้านและโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p >.05)

คำสำคัญ : การบันทึกทางการพยาบาล ,การรับรู้คุณค่า,ประสิทธิภาพ,พยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-22

How to Cite

1.
พลซื่อ ส, เวชสิทธิ์ ศ, หาญคุณากุล ว. ผลของการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลต่อประสิทธิภาพและการรับรู้คุณค่าในการบันทึกทางการพยาบาลของพยาบาลประจำการ. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Oct. 1];14(1):46. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2260

Issue

Section

บทความวิชาการ