รายงานการดำเนินงานโครงการจัดตั้งงานการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มงานการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา : ประสบการณ์และข้อเสนอแนะ

Authors

  • นางอนงค์ คำเลิศลักษณ์
  • นางสาวเฉลา บุญสนอง

Abstract

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง “งานการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” เป็นหน่วยงานที่ 10 ของกลุ่มงานการพยาบาลสถาบันประสาทวิทยา กระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานประกอบด้วย หน่วยงานย่อย 4 หน่วยมีภารกิจหลัก คือ เฝ้าติดตามและพัฒนาสุขภาพบุคลากรสถาบันประสาทวิทยา จัดบริการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยญาติ/ผู้ดูแลทั้งในและนอกสถานที่ การจัดตั้งกระทำได้สำเร็จเป็นผลจากหน่วยงานใหม่ที่จัดตั้งมีความสำคัญ เป็นส่วนเสริมนโยบายหลักของสถาบันประสาทวิทยา และทั้งเป็นผลจากการได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อเสนอแนะจากการดำเนินภารกิจของหน่วยงานในปี 2540 และ 2541 คือ ควรส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันประสาทวิทยาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น จัดทำแผนการสอนให้สุขศึกษา จัดหาบุคลกรผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ จัดสรรบุคคลออกเยี่ยมบ้านและจัดทำแบบฟอร์มการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง

คำสำคัญ : การพยาบาล,การส่งเสริมสุขภาพงานการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสถาบันประสาทวิทยา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-22

How to Cite

1.
คำเลิศลักษณ์ น, บุญสนอง น. รายงานการดำเนินงานโครงการจัดตั้งงานการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มงานการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา : ประสบการณ์และข้อเสนอแนะ. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Oct. 1];14(1):60. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2261

Issue

Section

บทความวิชาการ