การประเมินผลโครงการปรับปรุงโฉมหน้าพัฒนาการบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสมุทรสาคร

Authors

  • เกสร อิ่มใจจิตต์

Abstract

งานวิจัยเรื่อง “การประเมินผลโครงการปรับปรุงโฉมหน้าเพื่อพัฒนาการบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสมุทรสาคร” โดยใช้แบบจำลอง ซิป (CIPP) ของสตัสเฟิลบีม ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินบริบทสิ่งแวดล้อมการประเมินปัจจัยนำเข้า การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิตในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงพยาบาลสมุทรสาคร จำนวน 36 ราย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จำนวน 163 ราย และผู้บริการจำนวน 400 ราย ด้วยวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินผลและจากการประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่ามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.01 ,3.46 ส่วนงบประมาณไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลในเรื่องของการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ 69.4 ข้อมูลเกี่ยวเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการยังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ มีความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการให้บริการด่านหน้าในภาพรวมในระดับค่อนข้างมาก โดยเฉลี่ย 3.46 และ3.74 ตามลำดับโดยมีความพึงพอใจในด้านอาคารสถานที่มากที่สุด รองลงมาคือพฤติกรรมบริการและระบบบริการ

จากผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการจัดโครงการปรับปรุงโฉมหน้าเพื่อพัฒนาการบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสมุทรสาครมีความสอดคล้องกับปัญหาของสถานบริการและของผู้รับบริการ ข้อเสนอแนะที่ได้จากเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ มาเป็นแนวทางปรับปรุงการบริการของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : การบริการสาธารณสุข,การประเมินผล,โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-22

How to Cite

1.
อิ่มใจจิตต์ เ. การประเมินผลโครงการปรับปรุงโฉมหน้าพัฒนาการบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสมุทรสาคร. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Oct. 1];14(1):71. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2262

Issue

Section

บทความวิชาการ