บรรณาธิการแถลง

Authors

  • เพ็ญศรี ระเบียบ

Abstract

วารสารสภาการพยาบาล Thai Journal of Nursing Council

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ระเบียบ เ. บรรณาธิการแถลง. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Sep. 29];14(1). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2263

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>