การพยาบาลและการดูแล : ความเหมือนที่แตกต่าง

Main Article Content

ศิริอร สินธุ
สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล

Abstract

การดูแลเป็นมโนทัศน์ในวิชาชีพการพยาบาล แต่ยังคงมีความไม่ชัดเจนระหว่างคำว่า “การพยาบาล” กับ “การดูแล” มาโดยตลอด มีการใช้คำว่า การดูแล และ การพยาบาล เสมือนหนึ่งเป็นคำที่มีความหมายเดียวกันในสังคมทั่วไป นอกจากนี้ยังเกิดประเด็นคำถามว่า การปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลแตกต่างจากการดูแลของบุคคลนอกวิชาชีพอย่างไร เพื่อให้มโนทัศน์ของการพยาบาลและการดูแลเกิดความชัดเจนมากขึ้น ผู้เขียนได้รวบรวมคำอธิบายแนวคิดของการดูแลในเอกสารและทฤษฎีทางการพยาบาล และเสนอบทวิเคราะห์พร้อมกรณีตัวอย่างในบทความนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สินธุศ, พุทธาพิทักษ์ผลส. การพยาบาลและการดูแล : ความเหมือนที่แตกต่าง. TJNC [Internet]. 2012Aug.23 [cited 2020Feb.20];14(3):10. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2274
Section
บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>