ปัจจัยสนับสนุนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานผลัดบ่ายและดึก

Authors

  • สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
  • ขวัญตา บาลทิพย์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจความคิดเห็นของพยาบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลัดบ่าย ดึก ปัจจัยสนับสนุนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาล วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 4 แห่ง จำนวน 640 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะการปฏิบัติงานในผลัดบ่ายและดึกของพยาบาลตามความเป็นจริงและความคิดเห็นของพยาบาลมีความสอดคล้องกัน คือ การปฏิบัติงานในผลัดบ่ายติดต่อกันครั้งละ 2-3 วัน และมีจำนวนผลัดบ่ายไม่เกิน 10 ครั้งต่อเดือน การปฏิบัติปฏิบัติงานในผลัดดึกติดต่อกันครั้งละ 2-3 วัน และมีจำนวนผลัดดึกไม่เกิน 5-6 ครั้งต่อเดือน ปัจจัยสนับสนุนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานผลัดบ่ายและดึก ได้แก่ การได้รับค่าตอบ แทนที่เหมาะสมการได้วันหยุดเพิ่มขึ้น สามารถทำธุรกิจส่วนตัวในช่วงกลางวัน สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการปฏิบัติงานช่วงกลางคืน ไม่มีคนพลุกพล่าน ทีมงานเข้ากันได้ ความปลอดภัยในการทำงาน อุปกรณ์เครื่องใช้เพียงพอ ปริมาณงานเหมาะสม การบริการอาหารว่างที่มีคุณค่า การจัดชั่วโมงพักในช่วงทำงาน และหัวหน้าหอผู้ป่วยเข้าใจงานในผลัดบ่ายและดึก

คำสำคัญ : การพยาบาล-การให้บริการ,พยาบาลทัศนคติ,แรงจูงใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-23

How to Cite

1.
ตะบูนพงศ์ ส, บาลทิพย์ ข. ปัจจัยสนับสนุนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานผลัดบ่ายและดึก. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 23 [cited 2022 Oct. 7];14(3):51. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2277

Issue

Section

บทความวิชาการ