ความเหมือนและความแตกต่างในการวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ปรากฎการณ์วิทยา,ทฤษฎีพื้นฐาน และชาติพันธุ์วรรณา

Authors

  • ประณีต ส่งวัฒนา
  • วิภาวี คงอินทร์
  • เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์

Abstract

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลที่ใช้ในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งในความหลากหลายนั้นก็มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างของหลักการ วิธีการ และจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัย ทำให้ผู้วิจัยหลายท่านอาจมีความสับสนหรือไม่เข้าใจในการเลือกวิธีการใดที่เหมาะสม บทความนี้เป็นการนำเสนอความเหมือนและความแตกต่างของการวิจัยเชิงคุณภาพที่พบบ่อย คือ ปรากฏการณ์วิทยา ทฤษฎีพื้นฐาน และชาติพันธุ์วรรณา ซึ่งรวบรวมจากความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นอยู่จริงและเป็นข้อพิจารณาของผู้วิจัยในการทำงานวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลมีคุณค่าและมีความสมบูรณ์มากขึ้น

คำสำคัญ : ความเหมือน,ความแตกต่าง,การวิจัยเชิงคุณภาพ,การพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-23

How to Cite

1.
ส่งวัฒนา ป, คงอินทร์ ว, ฐานิวัฒนานนท์ เ. ความเหมือนและความแตกต่างในการวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ปรากฎการณ์วิทยา,ทฤษฎีพื้นฐาน และชาติพันธุ์วรรณา. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 23 [cited 2023 Jan. 29];15(2):12. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2297

Issue

Section

บทความวิชาการ