การใช้ชีวิตอยู่กับการปกปิดตัวเองของมารดาไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี

  • วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์

Abstract

แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อหญิงที่มีบุตรวัยก่อนเรียนจะเพิ่มสูงขึ้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบตราบาปที่ติดอยู่กับโรคเอดส์และประสบการณ์การดำเนินชีวิตของมารดาที่ติดเชื้อนั้นยังมีอยู่จำกัด การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มุ่งที่จะบรรยายถึงกระบวนการพื้นฐานทางด้านจิตสังคมของการใช้ชีวิตอยู่กับการติดเชื้อเอชไอวีของมารดาไทยในเขตเมือง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ว่าโรคเอดส์เป็นโรคที่สังคมรังเกียจและพยายามปกปิดการติดเชื้อของตนเองไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวจากการรังเกียจกีดกันและปฏิกิริยาในทางลบของคนรอบข้าง มารดาที่ติดเชื้อมักจะปกปิดตัวเองจากบุคคลที่ไม่ได้ติดเชื้อและไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทางเพศหรือใกล้ชิดทางสายเลือดกับตน ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการให้คำปรึกษาและการดูแลทางด้านสังคมแก่ผู้ติดเชื้อหญิงที่มีบุตรวัยก่อนเรียน

คำสำคัญ : การปกปิดตัวเอง,มารดา-ไทย,เอชไอวี

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-08-23
How to Cite
1.
ธรรมพนิชวัฒน์ว. การใช้ชีวิตอยู่กับการปกปิดตัวเองของมารดาไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี. TJNC [Internet]. 2012Aug.23 [cited 2020Apr.4];15(2):52. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2300
Section
บทความวิชาการ