การพัฒนาระบบการพยาบาลที่ส่งเสริมให้ญาติมีส่วนในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาทและสมองในโรงพยาบาล

Authors

  • ประณีต ส่งวัฒนา
  • แสงอรุณ อิสระมาลัย
  • เนตรนภา คู่พันธวี
  • ปัทมา โลหเจริญวนิช
  • กาญจนา แรกพินิจ

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการพยาบาลที่ส่งเสริมให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาทและสมอง ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลหาดใหญ่ การวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ (1) การศึกษาสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลของพยาบาลในหอผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย (2) การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของทีมการพยาบาลเพื่อการออกแบบระบบการพยาบาล และ(3) การลงมือปฏิบัติการส่งเสริมให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมทั้งประเมินผลรวบยอด โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการทุกขั้นตอน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นญาติผู้ป่วย 20 ราย การสนทนากลุ่มญาติ การสังเกตและการบันทึกภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการจัดหมวดหมู่ข้อมูลตีความและสร้างข้อมูลสรุป ผลการศึกษาพบว่า ญาติผู้ป่วยทุกรายมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย และให้ความหมายกับการดูแลแบบมีส่วนร่วม คือ ต้องเข้าร่วมมาดูแลผู้ป่วยแบบทดแทนและทำให้ผู้ป่วยทั้งหมด เพื่อลดภาระพยาบาลและช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดี มีความปลอดภัยจากอันตรายและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงบทบาทของพยาบาลในการส่งเสริมให้ญาติเข้ามามีร่วมในการดูแลตั้งแต่ระยะแรก เมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้รูปแบบการพยาบาลเพื่อส่งเสริมให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล คือ นโยบายและระบบการสนับสนุนให้ความรู้แก่ญาติผู้ดูแล ตามความสามารถ การรับรู้ และความพร้อมของญาติ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประสานงานและการติดต่อสื่อสารที่เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของญาติในการดูแลผู้ป่วย การผลิตคู่มือหรือสื่อที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของญาติก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ญาติสามารถจดจำและนำไปปฏิบัติตาม ได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง อย่างไรก็ตามการมีกลุ่มสนับสนุนและให้กำลังใจต่อการมีส่วนร่วมของญาติในหอผู้ป่วย เป็นวิธีการที่ญาติผู้ป่วยมีความถึงพอใจสูง

คำสำคัญ : การมีส่วนร่วมของญาติ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาทและสมอง ระบบการพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-23

How to Cite

1.
ส่งวัฒนา ป, อิสระมาลัย แ, คู่พันธวี เ, โลหเจริญวนิช ป, แรกพินิจ ก. การพัฒนาระบบการพยาบาลที่ส่งเสริมให้ญาติมีส่วนในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาทและสมองในโรงพยาบาล. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 23 [cited 2022 Oct. 1];15(3):1. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2304

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>