เราจะให้การช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้อย่างไร

Authors

  • วิภาวี คงอินทร์
  • อรนุช ธรรมสอน
  • สุชาพร ทิพย์สีนวล
  • สุภา แก้วบริสุทธิ์

Abstract

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นโรคที่มีอัตราความชุกของโรคเพิ่มขึ้นในกลุ่มประชาการสูงอายุทั้งในและต่างประเทศ สำหรับประเทศไทยความรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร แม้สื่อต่างๆ จะเริ่มให้ความสนใจเผยแพร่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์บ้างแล้วก็ตาม แต่ความเข้าใจเรื่องโรคอัลไซเมอร์ยังไม่เป็นที่กระจ่าง แม้ในวงการผู้ให้บริการทางสุขภาพ

บทความนี้เป็นการนำเสนอ ความรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ในเรื่อง ความหมายของโรค พยาธิสภาพ สัญญาณเตือนของผู้ที่เริ่มมีอาการปัจจัยเสี่ยงการวินิจฉัย อาการแสดง การรักษา การดูแลผู้ป่วยผลกระทบต่อผู้ดูแล และการช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ที่รวบรวมมาจากการสัมมนาของกลุ่มนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่สองปีการศึกษา 2543 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งสรุปได้ว่าอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของสมองที่ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด การรักษาเป็นการรักษาตามอาการแสดงของโรคอัลไซเมอร์ ประกอบด้วย 3 ระยะ โดยอาการของโรคจะทวีความรุนแรงขึ้นตามระยะ โดยอาการของโรคจะทวีความรุนแรงขึ้นตามระยะเวลา การให้การดูแลที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยคือการกระตุ้นความจำเป็นให้ผู้ป่วยรับรู้ความเป็นจริงมากที่สุด แต่ในระยะสุดท้ายของโรค ผู้ป่วยจะมีอาการมากจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงเป็นหน้าที่ของญาติที่ต้องรับภาระหนักในการดูแลผู้ป่วย ส่งผลทำให้ผู้ดูแลเกิดความเครียด ความเบื่อหน่าย และเปิดปัญหาสุขภาพ การให้การช่วยเหลือผู้ดูแลคือ การให้ความรู้ สนับสนุน ประคับประคอบผู้ดูแลในหลายๆ ด้าน ทั้งจากบุคลากรทางการแพทย์ และระบบเกื้อหนุนทางสังคมอื่นๆ เพื่อช่วยลดภาระของผู้ดูแลพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ดูแลสามารถปรับตัวในการดูแลผู้ป่วยได้เหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-23

How to Cite

1.
คงอินทร์ ว, ธรรมสอน อ, ทิพย์สีนวล ส, แก้วบริสุทธิ์ ส. เราจะให้การช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้อย่างไร. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 23 [cited 2022 Oct. 3];15(3):65. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2309

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)