ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลกับความพร้อมในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  • สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์
  • มยุรี ลี่ทองอิน
  • อภิชญา สมหาญ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลกับความพร้อมในการปฏิบัติงาน และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีการศึกษา 2541 ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลและแบบสอบถามความพร้อมในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.87 และ 0.95

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาส่วนใหญ่ อยู่ในระดับค่อนข้างดี ร้อยละ 57 เจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ร้อยละ 84 และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 74 โดยมีความพร้อมทางด้านมนุษยสัมพันธ์ในระดับมากที่สุด ร้อยละ59 ส่วนเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมในการปฏิบัติงาน (p < 0.05) และสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 3.48 (p< 0.05) ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการปฏิบัติงาน

คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา,พยาบาลทัศนคติ,วิชาชีพพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-08-25
How to Cite
1.
ปิยะวัฒนพงศ์ส, ลี่ทองอินม, สมหาญอ. ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลกับความพร้อมในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต. TJNC [Internet]. 2012Aug.25 [cited 2021Jun.13];15(4):66. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2318
Section
บทความวิชาการ