ระบบบริการสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยกลางคน

Authors

  • สุกัญญา ปริสัญญกุล
  • สุสัณหา ยิ้มแย้ม
  • ฉวี เบาทรวง
  • นันทพร แสนศิริพันธ์

Abstract

สตรีวัยกลางคน หรือเรียกว่า “วัยทอง” จำนวนมากที่รู้สึกไม่สุขสบายและมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่สามารถป้องกันได้เมื่อเข้าสู้วัยนี้ ดังนั้นการส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สตรีวัยกลางคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับสตรีวัยกลางคน ทั้งในภาครัฐและเอกชนในภาคเหนือ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตในสถานการณ์ต่างๆ ผู้เข้าร่วมวิจัยประกอบด้วยบุคลากรด้านสุขภาพจำนวน 20 คน และผู้รับบริการที่เป็นสตรีวัยกลางคนจำนวน 76 คน ผลการศึกษาพบว่า สถานบริการส่งเสริมสุขภาพสำหรับสตรีวัยกลางคนในโรงพยาบาลของภาครัฐยังมีจำนวนน้อยและต่ำกว่าเป้าหมายของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยหลังเจริญพันธ์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสาธารณสุขภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 นอกจากนี้สถานบริการสุขภาพส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมในการให้บริการทั้งทางด้านสถานที่ อุปกรณ์และบุคลากร สถานบริการสุขภาพบางแห่งไม่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีวัยกลางคนที่ทางเลือกในการดูแลตนเอง มีแนวคิดเชิงรักษามากกว่าการส่งเสริมสุขภาพ แพทย์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสตรีวัยก่อนและหลังหมดระดูควรได้รับฮอร์โมนทดแทน

คำสำคัญ : การส่งเสริมสุขาภาพ,สตรีวัยกลางคน,การบริการสุขภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-25

How to Cite

1.
ปริสัญญกุล ส, ยิ้มแย้ม ส, เบาทรวง ฉ, แสนศิริพันธ์ น. ระบบบริการสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยกลางคน. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 25 [cited 2022 Oct. 2];16(2):25. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2331

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)