ผลของการพยาบาลแบบให้ผู้ป่วยมีส่วนในการฟื้นสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก

Authors

  • กรองได อุณหสูต
  • เพ็ญศรี ระเบียบ
  • มยุรี แก้วจันทร์
  • อรเพ็ญ สุขะวัลลิ

Abstract

การบาดเจ็บทรวงอกเป็นภาวะที่คุกคามต่อซีวิตพบได้บ่อยเพราะทำให้เกิดภาวะเลือดและลมในช่องเยื้อหุ้มปอด ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยการใส่ท่อระบายทรวงอก ทำให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพยาบาลแบบให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่อสมรรถภาพปอดและภาวะแทรกซ้อน ก่อนและหลังการทดลอง และระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอกซึ่งเข้ารับการรักษาในตึกศัลยกรรมอุบัติเหตุวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลตำรวจ โดย คัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ จำนวน 40 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ในขณะที่กลุ่มทดลอง ได้รับการพยาบาลแบบให้ผู้ป่วยมีส่วนในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วยแผนการพยาบาลแบบให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู สมรรถภาพปอดแผนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอด และคู่มือบริหารการหายใจและบริหารร่างกายสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก ส่วนเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เครื่องมือวัดสมรรถภาพปอด และแบบประเมินภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม ได้รับการประเมินสมรรถภาพปอดจากการติดตามเยี่ยม 4 ครั้ง และประเมินภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ไคว์สแคว์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)

ผลการศึกษาพบว่า

1.ผู้ป่วยกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถภาพปอดสูงกว่าก่อนการทดลอง (p<.001) และมีภาวะแทรกซ้อนต่ำกว่าก่อนการทดลอง (P<.001)

2.ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของสมรรถภาพปอดสูงกว่ากลุ่มควบคุม (p<.001)และมีภาวะแทรกซ้อนต่ำกว่ากลุ่มควบคุม (p<.001)

จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะคือ การนำการพยาบาลแบบให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดมาใช้ได้ สามารถส่งเสริมสมรรถภาพปอดและลดภาวะแทรกซ้อนหลังการใส่ท่อระบายทรวงอกของผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก

คำสำคัญ : การพยาบาลแบบให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม,การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด,ผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอก,ผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายทรวงอก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-26

How to Cite

1.
อุณหสูต ก, ระเบียบ เ, แก้วจันทร์ ม, สุขะวัลลิ อ. ผลของการพยาบาลแบบให้ผู้ป่วยมีส่วนในการฟื้นสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 26 [cited 2022 Dec. 8];18(1):1. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2351

Issue

Section

บทความวิชาการ