รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพผลของหลักสูตรฝึกอบรมต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในเยาวชน

  • พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
  • สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล
  • อุสาห์ ศุภาพันธ์
  • ดรุณี รุจกรกานต์
  • สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ
  • อภิญญา วงศ์พิริยโยธา

Abstract

การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในเยาวชน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งชายและหญิง จำนวน 597 คน สุ่มเป็นกลุ่มทดลองได้ จำนวน 298 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 299 คน นักเรียนในกลุ่มทดลองได้รับการฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น นักเรียนในกลุ่มควบคุมได้รับความรู้ตามระบบการศึกษาของโรงเยน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 3 ชุด ประกอบด้วยแบบสอบถามปัจจัยพื้นฐาน แบบสอบถามความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของเยาวชน และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มทดลองภายหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม (p < 0.01) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มทดลองภายหลังการฝึกอบรม 4 เดือนสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม (p<0.001) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มทดลองภายหลังการฝึกอบรม 4 เดือน สูงกว่ากลุ่มควบคุม (p<0.001)คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มทดลองภายหลังการฝึกอบรม 4  เดือนสูงกว่ากลุ่มควบคุม (p<0.001)

คำสำคัญ : ประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรม ,พฤติกรรมการดูแลตนเอง,การป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในเยาวชน

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
1.
ห่อนบุญเหิมพ, อนุสรณ์ธีรกุลส, ศุภาพันธ์อ, รุจกรกานต์ด, วัฒนนุกูลเกียรติส, วงศ์พิริยโยธาอ. รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพผลของหลักสูตรฝึกอบรมต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในเยาวชน. TJNC [Internet]. 1 [cited 2021Jun.13];18(2):68. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2364
Section
บทความวิชาการ