ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนทางสังคมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ตามการรับรู้ของประชาชนเขตชายแดนแห่งหนึ่งในภาคใต้

Authors

  • เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
  • ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์
  • สวาท กรศิริลักษณ์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทางสังคมในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ตามการรับรู้ของประชาชนเขตชายแดนภาคใต้ ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 580 หลังคาเรือน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มการเก็บข้อมูล ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน และหาค่าความเที่ยงด้วยวีของครอนบาค แอลฟา ได้ค่าสัมประสิทธิ์ ความเที่ยง 0.80 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุ และสถิติวิเคราะห์เส้นทางผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับแหล่งข้อมูลข่าวสารโรคเอดส์จากโทรทัศน์ (ร้อยละ 94.1) มากกว่าครึ่งของตัวอย่างที่ไม่มีประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่โครงการโรคเอดส์ในชุมชน (ร้อยละ 53.6) การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 72.9) และมีการสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 57.4)

คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม,การสนับสนุนทางสังคม,การดูแลผู้ป่วยเอดส์,การรับรุ้ปัจจัยที่มีผลต่อการมีการสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนภาคใต้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมี 5 ปัจจัย คือ ประเภทการสื่อสาร การรับรู้ ความเสี่ยงของการติดเชื้อเอดส์ การศึกษา อายุและศาสนา โดยมีอำนาจการทำนายการสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนในภาคใต้ ร้อยละ 38 (R   = 0.38  )ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนภาคใต้อย่างมีนัยสำคัญสถิติมี 5 ปัจจัย คือ ประเภทของการสื่อสาร การมีผู้นำการรับรู้ความเสี่ยงของการติดเชื้อเอดส์การศึกษาและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยเอดส์ โดยมีอำนาจการทำนายการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเอดฺส์ในชุมชนภาคใต้ร้อยละ 31 (R   =0.31  )

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-26

How to Cite

1.
สิงห์ช่างชัย เ, อิงคถาวรวงศ์ ฐ, กรศิริลักษณ์ ส. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนทางสังคมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ตามการรับรู้ของประชาชนเขตชายแดนแห่งหนึ่งในภาคใต้. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 26 [cited 2022 Aug. 9];18(4):15. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2367

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)