ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

Authors

  • ประสบสุข ศรีแสนปาง
  • วิพร เสนารักษ์
  • สมพงษ์ ศรีแสนปาง
  • บุษบา สมใจวงษ์
  • การุณย์ หงส์การ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมดูแลตนเอง ระดับความดันโลหิตและระดับโคเลสเตอรอลในเลือดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่มารับการตรวจรักษาที่ห้องตรวจอายุรกรรมโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จำนวน 28 ราย เป็นกลุ่มทดลอง 14 ราย และกลุ่มเปรียบเทียบ 14 ราย โดยการสุ่มกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองซึ่งประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็มในกระบวนการกลุ่ม โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 2 ครั้ง ร่วมกับการใช้สื่อประกอบ คือ วิทัศน์ แผ่นพับ และคู่มือการดูแลตนเอง รวมทั้งการอภิปรายร่วมกับพยาบาลและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับการสอนตามปกติและได้รับแผ่นและคู่มือการดูแลตนเองหลังสิ้นสุดการทดลอง รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดความรู้แบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเอง วัดความดันโลหิตแลเจาะเลือดตรวจระดับโคเลสเตอรอลก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 3 เดือน ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง กลุ่มทดลองมีความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ มีระดับความดันโลหิตซิสโตลิกและไดแอสโตลิก ต่ำกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ระดับโคเลสเตอรอลภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองนี้สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถในการดูแลตนเองและส่งผลให้ระดับความดันโลหิตลดลงได้ แต่ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโคเลสเตอรอลในเลือดในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

คำสำคัญ : โปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองพฤติกรรมการดูแลตนเอง,ผู้ป่วยความดันโลติดสูง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-26

How to Cite

1.
ศรีแสนปาง ป, เสนารักษ์ ว, ศรีแสนปาง ส, สมใจวงษ์ บ, หงส์การ ก. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 26 [cited 2022 Sep. 29];18(4):44. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2369

Issue

Section

บทความวิชาการ