การปฏิบัติตัวด้านสุขภาพ เทคนิคการใช้ยาสูดพ่น และอาการหอบรุนแรงของผู้ป่วยโรคหืด

Authors

  • สุชาพร ทิพทย์สีนวล
  • สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
  • เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์
  • วิไลวรรณ วิริยะไชไย

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพ แลเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นกับจำนวนครั้งของการหอบรุนแรงของผู้ป่วยโรคหืดที่รับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย จำนวน 100 ราย โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคหืดแบบสัมภาษณ์การปฏิบัติตัวด้านสุขภาพ และแบบประเมินเทคนิคการใช้ยาสูดพ่น

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนครั้งของอาการกำเริบรุนแรง 0-12 ครั้งใน 1 ปี การปฏิบัติตัวด้านสุขภาพและเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นมีความสัมพันธ์ทางลบกับจำนวนครั้งของการหอบรุนแรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01)  กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพและคะแนนเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นสูง ซึ่งหมายถึงมีการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพดี และใช้เทคนิคการสูดพ่นยาที่ถูกต้อง มีแนวโน้มที่จะมีจำนวนครั้งของการหอบรุนแรง

คำสำคัญ : การปฏิบัติตัวด้านสุขภาพ,เทคนิคการใช้ยาสูดพ่น,อาการหอบรุนแรง,ผู้ป่วยโรคหืด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-26

How to Cite

1.
ทิพทย์สีนวล ส, ตะบูนพงศ์ ส, ฐานิวัฒนานนท์ เ, วิริยะไชไย ว. การปฏิบัติตัวด้านสุขภาพ เทคนิคการใช้ยาสูดพ่น และอาการหอบรุนแรงของผู้ป่วยโรคหืด. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 26 [cited 2022 Oct. 3];18(4):59. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2370

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)