ความสามารถของผู้ดูแลหลักในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเปลี่ยนผ่านก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

Authors

  • จอม สุวรรณโณ

Abstract

ความสามารถของผู้ดูแลเป็นสะพานเชื่อมให้เกิดการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดสมองอย่างต่อเนื่องระหว่างโรงพยาบาลกับบ้าน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเปลี่ยนผ่านก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ใช้กรอบแนวคิดเรื่องความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาในทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม และแนวคิดเกี่ยวกับผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลหลักจำนวน 80 รายเลือกแบบเจาะจงสมบัติจากผู้ดูแลของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในเขตภาคใต้ จำนวน 2 แห่ง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยและผู้ดูแลความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย และความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วย ระยะก่อนจำหน่วยออกจากโรงพยาบาล

ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีข้อจำกัดในการดูแลตนเองเป็นอย่างมากความสามารถโดยรวมของผู้ดูแลอยู่ในระดับดีและระดับปานกลาง ผู้ดูแลสามารถดูแลผู้ป่วยในระดับดี 4 ด้าน ได้แก่ (1) การดูแลให้ได้รับอาหารและน้ำ (2) การดูแลความสะดวกร่างกายและสุขวิทยาส่วนบุคคล (3) การดูแลให้ผู้ป่วยพักผ่อนและการนอนหลับ และ (4) การช่วยเหลือส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

คำสำคัญ : การจำหน่ายผู้ป่วย,ความสามารถของผู้ดูแล,ผู้ดูแล ,ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ,ระยะเปลี่ยนผ่าน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-26

How to Cite

1.
สุวรรณโณ จ. ความสามารถของผู้ดูแลหลักในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเปลี่ยนผ่านก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 26 [cited 2022 Aug. 15];18(3):1. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2373

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)