การรับรู้ของนักศึกษาต่อประสบการณ์การเรียนรายวิชาทางการพยาบาล

Authors

  • แน่งน้อย ย่านวารี
  • จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการับรู้ประสบการณ์การเรียนรายวิชาทางการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร ซึ่งผ่านการศึกษารายวิชาทางการพยาบาลและผ่านการฝึกภาคปฏิบัติรายวิชาทางการพยาบาลครบทุกรายวิชาแล้ว จำนวน 50 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion )  จำนวน 6 กลุ่มๆ ละ 6-10 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวถึงประสบการณ์การเรียนรายวิชาทางการพยาบาลเป็นสามประเด็นใหญ่ คือลักษณะการเรียนรายวิชาทางการพยาบาล ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเรียน และความรู้สึกต่อการเรียนรายวิชาทางการพยาบาล โดยพรรณนาถึงลักษณะการเรียนรายวิชาทางการพยาบาลว่าเป็นการปฏิบัติด้วยความรัก ฝึกความอดทนในการเรียน เรียนทฤษฎีหนักแต่ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ และประสบการเรียนรู้ได้มาจากการฝึกปฏิบัติ และผู้ให้ข้อมูลยังระบุว่าอาจารย์ผู้สอนและพยาบาลพี่เลี้ยงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนโดยอาจารย์กลุ่มหนึ่งเป็นผู้กระตุ้นให้คิด ทุ่มเทเอาใจใส่ และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเหมือนคนแปลกหน้าขณะที่พยาบาลพี้เลี้ยงตามการพรรณนาของผู้ให้ข้อมูลมีสองลักษณะเช่นกัน คือพยาบาลผู้สอน และผู้ไม่ให้โอกาสในการฝึกปฏิบัติ ส่วนความรู้สึกต่อการเรียนรายวิชาทางการพยาบาล ผู้ให้ข้อมูลได้พรรณนาว่าเป็นการเรียนที่เหนื่อยแต่สนุก ตื่นเต้นไม่มั่นใจในตนเอง เครียด และกลัว

คำสำคัญ : การับรู้ ,นักศึกษาพยาบาล,ประสบการณ์การเรียน,หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-26

How to Cite

1.
ย่านวารี แ, สรรพวีรวงศ์ จ. การรับรู้ของนักศึกษาต่อประสบการณ์การเรียนรายวิชาทางการพยาบาล. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 26 [cited 2022 Oct. 3];18(3):36. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2375

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)