ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อาการนำ การสนับสนุนทางสังคม และการจัดการกับอาการด้วยตนเองของผู้ป่วยจิตเภท

Authors

  • วยุณี ช้างมิ่ง
  • ยาใจ สิทธิมงคล
  • อติรัตน์ วัฒนไพลิน
  • เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา

Abstract

การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อาการนำของโภค การได้รับการสนับสนุนทางสังคมและการจัดการกับอาการด้วยตนเองของผู้ป่วยจิตเภท กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยจิตเภทที่มารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง จำนวน 100 ราย เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินการรับรู้อาการนำของโรค แบบสอบถามการได้รับการสนับสนุนทางสังคม และแบบประเมินการจัดการกับอาการของโรคด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุ

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู้อาการนำโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ได้รับสนับสนุนทางสังคมในระดับค่อนข้างสูงและสามารถจัดการกับอาการด้วยตนเองในระดับค่อนข้างต่ำ  การรับรู้อาการนำและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการกับอาการด้วยตนเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) การรับรู้อาการนำสามารถอธิบายความแปรปรวนของการจัดการกับอาการด้วยตนเองได้ร้อยละ 14.7 (p<.05) และการรับรู้อาการนำกับการได้รับการสนับสนุนทางสังคมสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการจัดการกับอาการด้วยตนเองได้ร้อยละ 29.4 (p<.05)

ผลการวิจัยให้ข้อเสนอแนะว่า การพัฒนาความสามารถในการจัดการกับอาการด้วยตนเองของผู้ป่วยจิตเภท ควรมีการฝึกให้ผู้ป่วยมีทักษะในการประเมินอาการนำก่อนที่อาการจิตจะรุนแรงร่วมกับการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนทางสังคมเพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยในการจัดการกับอาการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : การรับรู้อาการนำ,การสนับสนุนทางสำคัญ,การจัดการกับอาการด้วยตนเอง,ผู้ป่วยจิตเภท

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ช้างมิ่ง ว, สิทธิมงคล ย, วัฒนไพลิน อ, งามทิพย์วัฒนา เ. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อาการนำ การสนับสนุนทางสังคม และการจัดการกับอาการด้วยตนเองของผู้ป่วยจิตเภท. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 26 [cited 2022 Aug. 9];18(3):86. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2378

Issue

Section

บทความวิชาการ