การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล

Authors

  • สุดารัตน์ คงบุญ
  • ชมชื่น สมประเสริฐ
  • สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

Abstract

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาลในครั้งนี้ใช้รูปแบบการใช้ผลงานวิจัยของโพลิตและเบ็ค (Polit & Beck 2004) เป็นกรอบในการพัฒนา ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทั้งจากประสบการณ์การทำงานและจากการทบทวนองค์ความรู้ 2)การสืบค้นหลักฐานข้อมูลที่มีการตีพิมพ์และไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากระบบฐานข้อมูลต่างๆ และจากการสืบค้นด้วยมือ ได้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ตรงประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษาทั้งหมด 8 เรื่องประกอบด้วยการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 2 เรื่อง งานวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (RCT) 3 เรื่อง งานวิจัยเชิงพรรณนา 1 เรื่อง และแนวปฏิบัติการพยาบาล 2 เรื่อง 3) ประเมินคุณของหลักฐานเชิงประจักษ์และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ 4) สร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลจากการสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ และปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติการพยาบาลที่สร้างขึ้นตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน

การนำแนวปฏิบัติการพยาบาลนี้ไปใช้ ควรมีการศึกษานำร่อง (pilot study) เพื่อประเมินกระบวนการและผลลัพธ์จากการใช้แนวปฏิบัตินี้ร่วมกับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานก่อนนำไปใช้จริง นอกจากนี้ควรบูรณาการแนวปฏิบัติการพยาบาลนี้เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพให้บริการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งควรมีการพัฒนาและปรับปรุงแนวปฏิบัติการพยาบาลนี้ตามงานวิจัยใหม่ที่เพิ่มขึ้น

คำสำคัญ : ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ,การพลัดตกหกล้ม,แนวปฏิบัติการพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
คงบุญ ส, สมประเสริฐ ช, เกษมกิจวัฒนา ส. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 27 [cited 2022 Sep. 29];21(2):62. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2384

Issue

Section

Clinical nursing practice guidelines

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>