การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับผลลัพธ์การจัดการความรู้และทรัพยากรในระบบสุขภาพ

  • ฉวีวรรณ ธงชัย

Abstract

ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่าน องค์กรสุขภาพได้มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริการและพัฒนาผลลัพธ์การบริการผลลัพธ์ดังกล่าวคือผลที่เกิดจากการปฏิบัติการดูแลหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาวะสุขภาพและพฤติกรรมของผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงเป็นผู้ที่เหมาะอย่างยิ่งในฐานะผู้นำทีมสหสาขาวิชาชีพในการจัดการผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นโดยการบูรณาการ ความรู้จากทฤษฎี งานวิจัย ร่วมกับความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ เพื่อจัดการกับปรากฏการณ์และปัญหาซับซ้อนในผู้ป่วยเฉพาะทาง บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการที่ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงจัดการความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในผู้ป่วยผ่านกระบวนการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์

คำสำคัญ : การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง,ผลลัพธ์,การจัดการความรู้,การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-08-28
How to Cite
1.
ธงชัยฉ. การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับผลลัพธ์การจัดการความรู้และทรัพยากรในระบบสุขภาพ. TJNC [Internet]. 2012Aug.28 [cited 2020Aug.12];21(3):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2387
Section
บทความวิชาการ