การดำรงบทบาทมารดา : แนวคิดทฤษฏีสู่การปฏิบัติ

  • เพ็ญนภา ภักดีวงศ์

Abstract

การเป็นมารดาเป็นพัฒนาการที่สำคัญของผู้หญิง ความสำเร็จของการดำรงบทบาทมารดาเป็นกระบวนการที่มารดาและทารกมีสัมพันธภาพที่ดี มีทักษะในการดูแลทารกและมีความสุขในการทำบทบาทมารดา ซึ่งความสำเร็จของการดำรงบทบาทมารดาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านมารดาปัจจัยด้านทารก และสภาพแวดล้อม บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอทฤษฎีสำคัญที่สามารถใช้อธิบายกระบวนการของการดำรงบทบาทมารดา

คำสำคัญ : การดำรงบทบาทมารดา แนวคิดทฤษฎี การพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-08-28
How to Cite
1.
ภักดีวงศ์เ. การดำรงบทบาทมารดา : แนวคิดทฤษฏีสู่การปฏิบัติ. TJNC [Internet]. 2012Aug.28 [cited 2020Sep.26];21(3):12. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2388
Section
บทความวิชาการ