ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

Authors

  • สุรศักด์ ตรีนัย
  • วราภรณ์ ชัยวัฒน์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดปรากฏการณ์วิทยาของ  Edmund Husserl เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกใน ผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 10 ราย ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ตามวิธีการของ Colaizzi

ผลการวิจัย พบว่าผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งเลือดขาวให้ความหมายของการเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวว่า “มะเร็งคือความตาย” ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงคำว่า “มะเร็ง” กับความรุนแรงของโรคและการเข้าใจความหมายของความตายว่าเป็นการสิ้นชีวิต และอธิบายประสบการณ์ของการเจ็บป่วยเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) กลัวตายเพราะรู้สึกว่าความตายอยู่แค่เอื้อม คือ ความรู้สึกกลัวตายที่ติดอยู่ในใจตลอดเวลาและตระหนักว่าความตายกำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง 2) จมอยู่กับความเจ็บปวด เป็นความรู้สึกทุกข์ใจที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ โดยที่ไม่มีใครเข้าใจและหลีกหนีความเจ็บปวดไม่ได้ และ 3) ยอมแบบสู้ไม่ใช่ยอมแบบท้อ คือการยอมรับว่าความเจ็บป่วยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างไม่โศกเศร้าเสียใจ พยายามสู้เพื่อชีวิตของตนเอง

ผลการวิจัยครั้งนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และสามารถนำข้อมูลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัยในอนาคตต่อไป

คำสำคัญ : ประสบการณ์การเจ็บป่วย ผู้ป่วยวัยรุ่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-28

How to Cite

1.
ตรีนัย ส, ชัยวัฒน์ ว. ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 28 [cited 2023 Feb. 9];21(3):47. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2391