สมรรถนะของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล บรมราชนนีอุตรดิตถ์

Authors

  • จินตนา กล่อมศิริ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์พยาบาล จำนวน 32 คน และนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตส์ ปีการศึกษา 2548 จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินสมรรถนะของอาจารย์พยาบาล ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการบูรณาการแนวคิดสมรรถนะอาจารย์พยาบาลของ National League for Nursing (2005) สมรรถนะอาจารย์ของ Southern Regional Education Board (SREB,2002) สมรรถนะอาจารย์ของกระทรวงศึกษาธิการ (2548) การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของอาจารย์พยาบาลที่ประเมินโดยอาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาลโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับสูงค่าเฉลี่ยสมรรถนะของอาจารย์พยาบาล จากการประเมินโดยนักศึกษาพยาบาลสูงกว่าอาจารย์พยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) และค่าเฉลี่ยสมรรถนะของอาจารย์พยาบาล ประเมินโดยนักศึกษาพยาบาลแต่ละชั้นปีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05)

ข้อเสนอแนะ สมรรถนะของอาจารย์พยาบาลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กรและนักศึกษาพยาบาล อาจารย์พยาบาลจึงต้องมีทั้งองค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพและการศึกษา

คำสำคัญ : สมรรถนะ อาจารย์พยาบาล สมรรถนะของอาจารย์พยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-28

How to Cite

1.
กล่อมศิริ จ. สมรรถนะของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล บรมราชนนีอุตรดิตถ์. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 28 [cited 2023 Feb. 9];21(3):61. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2392