การส่งเสริมสุขภาพทางเพศเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์

Authors

  • วรรณา พาหุวัฒนกร

Abstract

สุขภาพทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพอนามัยของบุคคลที่ควรได้รับการส่งเสริมและป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะการติดเชื้อเอชไอวีซึ่งเป็นหนึ่งในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญระดับประเทศ ดังนั้นบุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการศึกษา วิจัยเพื่อหาวิธีการปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยง และเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศของประชาชนทั่วไป โดยใช้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ ทฤษฎีค่านิยมและความคาดหวัง ทฤษฎีความรู้ความเข้าใจทางสังคม ทฤษฎีความเชื่อทางด้านสุขภาพ และทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มประชากรวัยรุ่นต่างๆ

คำสำคัญ : เอชไอวี การส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพทางเพศ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-28

How to Cite

1.
พาหุวัฒนกร ว. การส่งเสริมสุขภาพทางเพศเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 28 [cited 2022 Jul. 1];21(4):21. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2396

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)