การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล

Authors

  • พรศิริ พันธสี
  • รัชนี นามจันทรา

Abstract

บันทึกทางการพยาบาลเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นการใช้กระบวนการพยาบาลและคุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาล การวิจัยเชิงปฏิบัติการชนิดที่อาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน (participatory action research) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลที่ใช้กระบวนการพยาบาลของโรงพยาบาลหัวเฉียว การดำเนินการแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก เป็นการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลที่ใช้กระบวนการพยาบาล ระยะที่สองเป็นการทดสอบผลของการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพจำนวน 120 คน และเวชระเบียนของผู้ป่วยจำนวน 60 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามทัศนคติ การรับความสามารถและความพึงพอใจในการบันทึกทางการพยาบาล และแบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาล เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม และการตรวจความสมบูรณ์ของบันทึกทางการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการพัฒนาพยาบาลขาดความเข้าใจหลักการบันทึกทางการพยาบาล เนื้อหาการบันทึกขาดความสมบูรณ์และความสอดคล้องกัน และมองไม่เห็นการใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการบันทึกที่พัฒนาขึ้นช่วยให้พยาบาลประเมินสภาพผู้ป่วยได้สมบูรณ์ขึ้นและสามารถเชื่อมโยงสู่การวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการพยาบาล หลังการพัฒนาพบว่า บันทึกทางการพยาบาลมีความสมบูรณ์ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในภาพรวม ในส่วนของการประเมินสภาพผู้ป่วยแรกรับ การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย การบันทึกถูกต้องตามกฎหมาย (p<.01) และการบันทึกความก้าวหน้าทางการพยาบาลและกิจกรรมการพยาบาลประจำวัน (p<.05) นอกจากนั้นยังพบว่าความพึงพอใจในการบันทึกการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.05) ส่วนทัศนคติและการรับรู้ความสามารถในการบันทึกก่อนและหลังการพัฒนาไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ : กระบวนการพยาบาล บันทึกทางการพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-28

How to Cite

1.
พันธสี พ, นามจันทรา ร. การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 28 [cited 2022 Dec. 3];21(4):80. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2400