สมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาล : องค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ

Authors

  • สุดศิริ หิรัญชุณหะ
  • หทัยรัตน์ แสงจันทร์
  • ประณีต ส่งวัฒนา
  • วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร

Abstract

บนความหลากหลายของสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบัน ส่งผลให้สมรรถนะทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องสำคัญต่อการให้บริการทางสุขภาพและต่อการพัฒนาวิชาชีพทางการพยาบาลและสาธารณสุข โดยพบว่าแนวคิดสมรรถนะทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการหนึ่งของการให้บริการและการจัดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยเฉพาะกับบุคคลที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะทางวัฒนธรรมมีมากมายที่ควรเรียนรู้ การทบทวนองค์ความรู้นี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจและความตระหนักของพยาบาลในการพัฒนาเองและผู้อื่น ให้มีสมรรถนะทางวัฒนธรรมมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้ผู้สอนมีแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล

คำสำคัญ : สมรรถนะทางวัฒนธรรม พยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-28

How to Cite

1.
หิรัญชุณหะ ส, แสงจันทร์ ห, ส่งวัฒนา ป, เพชรพิเชฐเชียร ว. สมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาล : องค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 28 [cited 2022 Jul. 4];22(1):9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2403

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>