ประสบการณ์การทำงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  • ดารุณี จงอุดมการณ์

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประสบการณ์การทำงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในฐานะที่ปรึกษาด้านวิชาการซึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสทำงานในฐานะที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ให้แก่สหพันธุ์แม่หญิงลาวภายใต้การสนับสนุนทุนโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund-UNFP) ในช่วง พ.ศ.2545-2549 โดยลักษณะการทำงานเป็นการเดินทางเข้าออกประเทศ สปป.ลาวเป็นช่วงๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ในบทความรู้นี้ผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหา ข้อมูลและบทเรียนที่คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการปฏิบัติงานในประเทศ สปป.ลาวในปัจจุบัน การสร้างความร่วมมือ การเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานในประเทศนี้ การเตรียมตัวด้านภาษา บุคลิก ภาระงาน ข้อจำกัด และ ทัศนคติของคนลาว ข้อมูลด้านการศึกษา ประเพณีความเชื่อ อาหาร ที่พัก การคมนาคม การเดินทาง การติดต่อสื่อ และการบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน

คำสำคัญ : ประสบการณ์การทำงาน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-08-28
How to Cite
1.
จงอุดมการณ์ด. ประสบการณ์การทำงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. TJNC [Internet]. 2012Aug.28 [cited 2021Jun.19];22(1):28. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2404
Section
บทความวิชาการ