บทบาทผู้นำพยาบาลในคลินิก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

  • ทัศนี สงกา
  • ยุพิน อังสุโรจน์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทผู้นำพยาบาลในคลินิกโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพการพยาบาลจำนวน 24 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการพยาบาล ด้านการศึกษาพยาบาล และด้านการปฏิบัติการพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบสอบถามรอบแรกเป็นแบบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 และรอบที่ 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ใช้ระยะเวลารวบรวมข้อมูล 99 วัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่าบทบาทผู้นำพยาบาลในคลินิก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้อง กันมี 82 รายการ เป็นบทบาทที่มีระดับความสำคัญมากที่สุดทุกรายการจำแนกได้ 8 บทบาท ดังนี้ 1)ผู้ชำนาญการพยาบาลในคลินิก จำนวน 13 รายการ 2)ผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 13 รายการ 3) ผู้บริหารจัดการ จำนวน 13 รายการ4)ผู้ติดต่อสื่อสารและประสานความร่วมมือ จำนวน 9 รายการ 5)ผู้จัดการผลลัพธ์การดูแลและบริหารความเสี่ยง จำนวน 7 รายการ 6) ผู้ให้คำปรึกษา จำนวน 6 รายการ 7)ผู้ปกป้องคุ้มครองผู้ใช้บริการด้านจริยธรรมและกฎหมาย จำนวน 7 ราย และ 8) ผู้พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล จำนวน 14 รายการ

คำสำคัญ : บทบาท ผู้นำพยาบาลในคลินิก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-08-28
How to Cite
1.
สงกาท, อังสุโรจน์ย. บทบาทผู้นำพยาบาลในคลินิก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ. TJNC [Internet]. 2012Aug.28 [cited 2020Aug.12];22(1):73. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2407