รูปแบบหลักสูตรและความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : วิเคราะห์ความเป็นไปได้

  • ประณีต ส่งวัฒนา
  • วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร
  • อุมาพร ปุญญโสพรรณ
  • นิมัศตูรา แว
  • วรวิทย์ บารู

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบหลักสูตรทางการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของพื้นฐานที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสนอแนวทางความร่วมมือในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนในระยะสั้นและระยะยาง ในการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ เช่น วิทยาลัยพยาบาล คณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานบริการทางสาธารณสุขและองค์กรชุมชน โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 331 คน ได้แก่ ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และบุคลากรทางด้านกรศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ของ 3 จังหวัด ทั้งในกลุ่มผู้ปฏิบัติและผู้บริหารสถาบันที่เคยเป็นแหล่งเรียนรู้ ร่วมกับการสังเกตและตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ ในพื้นที่ 7 แห่ง และวิเคราะห์ สำรวจข้อมูลจากเอกสารของสถาบันที่เป็นแหล่งผลิต นักศึกษาพยาบาลและสาธารณสุขให้กับพื้นที่ 3 จังหวัด ตั้งแต่ เดือน เมษายน-ตุลาคม 2548 รวมทั้งจัดเวทีสัมมนาและประชาพิจารณ์ในกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นตัวแทนบุคลากรในพื้นที่อีกจำนวน 66 คน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ 4 รูปแบบ ก่อนนำเสนอผู้ทรงวุฒิจำนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบถามตรงของเนื้อหาและให้ข้อคิดเห็นในรูปแบบหลักสูตรต่างๆ ผลจากการศึกษา สามารถสรุปประเด็นสำคัญที่เกิดจากความต้องการของพื้นที่ในการผลิต การใช้และการพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ซึ่งพบว่าทุกรูปแบบควรมีเนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและความต้องการของพื้นที่ โดยเน้นความไวและความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม มีความรู้และทักษะในการจัดการกับวินาศภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ความรุนแรงหรือภัยพิบัติต่างๆ นอกจากนี้ ควรกำหนดแนวทางความร่วมในลักษณะการจัดการเชิงกลยุทธ์แบบครบวงจรของทุกข์การภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด 11 แห่ง อย่างไรก็ตาม รูปแบบหลักสูตรและความร่วมมือดังกล่าวจะต้องได้รับการสนับสนุนที่จริงจังในระดับนโยบายของรัฐบาลไทยเพื่อการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

คำสำคัญ : ความเป็นไปได้ รูปแบบหลักสูตร ความร่วมมือ พยาบาล พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
1.
ส่งวัฒนาป, เพชรพิเชฐเชียรว, ปุญญโสพรรณอ, แวน, บารูว. รูปแบบหลักสูตรและความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : วิเคราะห์ความเป็นไปได้. TJNC [Internet]. 1 [cited 2020Aug.12];22(1):88. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2408