การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานแผลไหม้-น้ำร้อนลวก

Authors

  • วีณา ไลชาติกุล
  • อารีย์วรรณ อ่วมตานี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานแผลไหม้-น้ำร้อนลวก โดยใช้เทคนิค Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญ 25 คน ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยแผลไหม้ 7 คน พยาบาลวิชาชีพด้านการบริหารการพยาบาล 8 คน พยาบาลวิชาชีพด้านปฏิบัติการพยาบาล 7 คน และผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลด้านวางแผนและนโยบายจากสภาการพยาบาล 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานแผลไหม้-น้ำร้อนลวก และแบบสอบถามระดับความสำคัญของสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานแผลไหม้น้ำร้อนลวก ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนำมาคำนวณค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานแผลไหม้น้ำร้อนลวก จำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

  1. สมรรถนะทั่วไป ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะของพยาบาล 2)ด้านพยาบาลทั่วไป และ 3) ด้านภาวะผู้นำ
  2. สมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทาง ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 3 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านความรู้ในการดูแลแผลไหม้ 2)ด้านทักษะการพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ และ 3)ด้านความสามารถในการดูแลผู้ป่วยแผลไหม้

คำสำคัญ : สมรรถนะการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ หน่วยงานแผลไหม้-น้ำร้อนลวก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ไลชาติกุล ว, อ่วมตานี อ. การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานแผลไหม้-น้ำร้อนลวก. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 28 [cited 2022 Aug. 11];22(1):105. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2409

Most read articles by the same author(s)