การคัดกรองความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมในขณะตั้งครรภ์ : ภัยมืดที่สามารถป้องกันได้

  • นันทนา ธนาโนวรรณ

Abstract

ความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสใสขณะตั้งครรภ์จัดเป็นปัญหาสังคมและปัญหาสุขภาพต่อมารดาและทารกในครรภ์ อย่างไรก็ตามพบว่า บุคคลในทีมสุขภาพเป็นจำนวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการประเมินความรุนแรงที่เกิดขึ้นทำให้การรักษาพยาบาลในปัจจุบันเป็นการแก้ปัญหาอันเกิดผลกระทบของความรุนแรงมากกว่าการป้องกัน การคัดกรองความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสในขณะตั้งครรภ์ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานจัดเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถลดอัตราการตายของมารดาและทารกในขณะตั้งครรภ์ได้ ดังนั้นสูติแพทย์หรือพยาบาลสูติกรรมจึงควรทราบหลักการและวิธีการคัดกรองที่ถูกต้องเพื่อเป็นการเฝ้าระวังสตรีตั้งครรภ์ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน หรือตำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

คำสำคัญ : การคัดกรอง ความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรส สตรีตั้งครรภ์

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-09-04
How to Cite
1.
ธนาโนวรรณน. การคัดกรองความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมในขณะตั้งครรภ์ : ภัยมืดที่สามารถป้องกันได้. TJNC [Internet]. 2012Sep.4 [cited 2020Aug.12];22(3):9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2438
Section
บทความวิชาการ