การทดสอบคุณภาพแบบวัดวิธีในการปรับตัวฉบับย่อ

Authors

  • ปรางทิพย์ ฉายพุทธ
  • คาลิสตา รอย

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบคุณภาพของแบบวัดวิธีในการปรับตัวฉบับย่อที่ใช้ทฤษฎีการปรับตัวของรอยและแนวคิดทางการพยาบาลเกี่ยวกับกระบวนการรู้คิดของรอยเป็นทฤษฎีพื้นฐาน ผลการศึกษาในผู้ป่วย 393 รายพบว่าแบบวัดวิธีในการปรับตัวฉบับย่อจำนวน 27 ข้อ มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา ( CVI) เท่ากับ 0.95 ประกอบด้วย 4 มิติย่อย คือ มิติย่อยที่ 1 แหล่งประโยชน์และการคิดเป็นระบบ 8 ข้อ มิติย่อยที่ 2 พฤติกรรมทางกาย 6 ข้อ มิติย่อยที่ 3 การรับรู้เชิงบวก 7 ข้อ และมิติย่อยที่ 4 การตื่นตัวกับเหตุการณ์ 6 ข้อ คิดเป็นค่าความแปรปรวนที่อธิบายได้ทั้งฉบับเท่ากับ 51.6% ค่าน้ำหนักตัวประกอบอยู่ระหว่าง 0.43-0.78 ค่าความเที่ยงเชิงความสอดคล้องภายในพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟาทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 และแต่ละมิติย่อยอยู่ระหว่าง 0.72-0.89 สรุปได้ว่า แบบวัดวิธีในการปรับตัวฉบับย่อมีหลักฐานสนับสนุนด้านคุณภาพที่ดีทั้งความตรงและความเที่ยง สามารถนำไปใช้ในกระบวนการพยาบาลโดยประเมินวิธีในการปรับตัวที่อธิบายได้บนพื้นฐานทฤษฎีการปรับตัวของรอยเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวของผู้ป่วยในการปฏิบัติการพยาบาล รวมทั้งใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย

คำสำคัญ : การทดสอบคุณภาพ แบบวัดวิธีในการปรับตัว ฉบับย่อ ทฤษฎีการปรับตัวของรอย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-04

How to Cite

1.
ฉายพุทธ ป, รอย ค. การทดสอบคุณภาพแบบวัดวิธีในการปรับตัวฉบับย่อ. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 4 [cited 2022 Nov. 27];22(3):29. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2440