ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

Authors

  • จิรัญญา พานิชย์
  • วราภรณ์ ชัยวัฒน์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยเด็กวัยเรียน ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพภาพตามแนวคิดปรากฏการณ์วิทยา Husserl ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอายุ 9-12 ปี ที่มีประสบการณ์การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 13 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการบันทึกเทป นำข้อมูลที่ได้มาถอดความแบบคำต่อคำ วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการของ Colaizzi ผลการวิจัยสามารถสรุปประเด็นประสบการณ์ได้ทั้งหมด 7 ประเด็น ได้แก่ 1) มันเจ็บไปทั้งตัว 2) ไม่สบาย ไม่หายสักที 3) เบื่อ 4)ต้องเจอกับสิ่งทำให้กลัว 5)อายที่หัวโล้น 6)ไม่สามารถทำในสิ่งที่อยากทำ และ 7)ได้รับการเอาใจ ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้เข้าใจประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวดีขึ้น ซึ่งพยาบาลสามารถนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการพยาบาลแบบองค์รวมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ : ประสบการณ์การเจ็บป่วย ผู้ป่วยเด็กวัยเรียน มะเร็งเม็ดเลือดขาว การวิจัยเชิงคุณภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-04

How to Cite

1.
พานิชย์ จ, ชัยวัฒน์ ว. ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 4 [cited 2023 Jan. 27];22(3):40. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2441