การรับรู้ปัจจัยส่งเสริมการให้บริการพยาบาลอย่างเอื้ออาทรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับจังหวัด

Authors

  • อารีญา ด่านผาทอง
  • พิมพ์จรัส อยู่สวัสดิ์
  • ประภา ลิ้มประสูติ

Abstract

การวิจัยคุณภาพวิธีปรากฏการณ์วิทยาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรับรู้ปัจจัยส่งเสริม การให้บริการพยาบาลอย่างเอื้ออาทรของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระดับจังหวัด ผู้ให้ข้อมูลเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลระดับจังหวัดแห่งหนึ่งจำนวน 13 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เจาะลึก ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการโคไลซี่ (Colaizzi)

ผลการวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลให้ความหมายการให้บริการพยาบาลอย่างเอื้ออาทรมี 5 องค์ประกอบคือ 1)ดูแลจากใจถึงใจ เอาใจใส่ดุจญาติ 2)ช่วยเหลือให้ได้รับสุขสบายคลายจากปัญหา 3) ปฏิบัติด้วยความรู้มีทักษะและประสบการณ์ 4)เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังและเรียนรู้ และ 5) ประจักษ์ในผลลัพธ์ที่พึงพอใจ ส่วนปัจจัยที่ส่งเสริมการให้บริการพยาบาลอย่างเอื้ออาทรมี 7 ประการ คือ 1) ความพร้อมของผู้ให้บริการ 2) บรรยากาศการทำงานอยู่แบบพี่แบบน้อง 3)นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความเอื้ออาทร 4)ระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง 5)อุปกรณ์พร้อมใช้ 6)ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการของหัวหน้าหอผู้ป่วย และ 7)ความชื่นชมจากผู้ป่วยและญาติ ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพให้บริการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล

คำสำคัญ : การรับรู้ การให้บริการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร พยาบาลวิชาชีพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-04

How to Cite

1.
ด่านผาทอง อ, อยู่สวัสดิ์ พ, ลิ้มประสูติ ป. การรับรู้ปัจจัยส่งเสริมการให้บริการพยาบาลอย่างเอื้ออาทรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับจังหวัด. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 4 [cited 2022 Dec. 7];22(3):67. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2443