สุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาล ศาสตรสูตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Authors

  • จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์
  • นัยนา หนูนิล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพจิต พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาวลัยลักษณ์ชั้นปีที่ 1,2,3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2548 จำนวน 118 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบประเมินภาวะสุขภาพจิต (GHQ 28)  ของเดวิด พี โกลด์เบิร์ก แปลเป็นภาษาไทยโดยธนา นิลชัยโกวิทย์,จักรกฤษณ์ สุขยิ่งและชัชวาล ศิลปะกิจ และแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตสร้างโดยจินตนา ยูนิพันธุ์ ผลการวิจัยพบนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ปกติและพบนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นกลุ่มมีปัญหาสุขภาพจิตมากที่สุด สำหรับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตอยู่ในระดับสูงและปานกลาง สุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p.> 05) ผลการศึกษานี้สนับสนุนให้มีนักศึกษาและสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตพยาบาลตระหนักถึงความจำเป็นของการส่งเสริมสุขภาพจิตและการออกแบบระบบการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต

คำสำคัญ : สุขภาพจิต พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต นักศึกษาพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-04

How to Cite

1.
สรรพวีรวงศ์ จ, หนูนิล น. สุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาล ศาสตรสูตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 4 [cited 2022 Oct. 3];22(3):91. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2445

Most read articles by the same author(s)