บทบรรณาธิการรับเชิญ พยาบาลเวชปฎิบัติ: จากตำนานสู่ก้าวย่างที่ท้าทายของวิชาชีพการพยาบาล

  • ปรีย์กมล รัตนกุล

Abstract

วารสารสภาการพยาบาล The Thai Journal of Nursing Council

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-09-05
How to Cite
1.
รัตนกุลป. บทบรรณาธิการรับเชิญ พยาบาลเวชปฎิบัติ: จากตำนานสู่ก้าวย่างที่ท้าทายของวิชาชีพการพยาบาล. TJNC [Internet]. 2012Sep.5 [cited 2020Jun.3];23(1):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2468